2ـ5ـ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺘﺸﻜﻞ و ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺸﻜﻞ12
2ـ5ـ1ـ ﺑﺎزار ﻣﺘﺸﻜﻞ (ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ) ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار12
2ـ5ـ2ـ ﺑﺎزار ﻏﻴﺮﻣﺘﺸﻜﻞ (ﺧﺎرج از ﺑﻮرس )12
2ـ6ـ ﻧﻘﺶ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار در ﻛﺸﻮر13
2ـ7ـ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ16
2ـ8ـ اﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ 19IPO
2ـ9ـ روش ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ21
2ـ9ـ1ـ روش ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮی22

2ـ10ـ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮی23
2ـ11ـ ﻛﺸﻒ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ25
2ـ12ـ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ ﺳﻬﺎم27
2ـ12ـ1ـ اﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت27
2ـ12ـ2ـ ارزش ﮔﺬاری زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ. 31
2ـ12ـ3ـ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ داغ.. 38
2ـ13ـ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان39
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم- روش ﺗﺤﻘﻴﻖ44
3ـ1ـ ﻣﻘﺪﻣﻪ45
3ـ2ـ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری45
3ـ3ـ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری47
3ـ4ـ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ47
3ـ5ـ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ48
3ـ5ـ1ـ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ارزش ﮔﺬاری زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ48
ب
3ـ5ـ2ـ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت53
3ـ6ـ اﺑﺰار و ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ.. 54
3ـ7ـ رواﻳﻲ داده ﻫﺎ55
3ـ8ـ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ داده ﻫﺎ55
3ـ9ـ روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ55
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم- ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ59
4ـ1ـ ﻣﻘﺪﻣﻪ60
4ـ2ـ ﺗﻮﺻﻴﻒ داده ﻫﺎ60
4ـ3ـ آزﻣﻮن ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ61
4ـ4ـ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﺎت62
4ـ4ـ1ـ ﻓﺮﺿﻴﻪ اول:62
4ـ4ـ2ـ ﻓﺮﺿﻴﻪ دوم:65
4ـ4ـ3ـ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺳﻮم:80
4ـ5ـ ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺼﻞ86
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ- ﺧﻼﺻﻪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی88
5ـ1ـ ﻣﻘﺪﻣﻪ89
5ـ2ـ ﺧﻼﺻﻪ89
5ـ3ـ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ90
5ـ4ـ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﺎت91
5ـ5ـ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ93
5ـ6ـ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ94
5ـ6ـ1ـ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ94
ج
5ـ6ـ2ـ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻳﻨﺪه94
5ـ7ـ ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺼﻞ95
ﺿﻤﺎﺋﻢ96
ﭘﻴﻮﺳﺖ 971
ﭘﻴﻮﺳﺖ 982
ﭘﻴﻮﺳﺖ 993
ﭘﻴﻮﺳﺖ 103..4
ﭘﻴﻮﺳﺖ 109..5

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ﭘﻴﻮﺳﺖ 114..6
ﭘﻴﻮﺳﺖ 118..7
ﭘﻴﻮﺳﺖ 123..8
ﭘﻴﻮﺳﺖ 128..9
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣĤﺧﺬ 136…………………………..
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﻲ :137
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻﺗﻴﻦ :139
د
ﻓﺼﻞ اول
ﻛﻠﻴﺎت
1ـ1ـ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی وﻣﺎﻟﻲ، ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻋﺎم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد آن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻛﺴﺐ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺎﻟﻲ ارزان ﻗﻴﻤﺖ و…، ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ واﻗﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و دارای ﺑﻮرس ﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم، ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی زﻳﺎدی ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ
ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﻪ 400 – 300 ﻣﻮرد در ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ؛ ﻟﻴﻜﻦ ﻳﻜﻲ از
ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ آن روﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ ﺳﻬﺎم، ﺷﺎﻣﻞ
ارزش ﮔﺬاری زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ، اﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ داغ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ آن،
ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزی در ﻛﺸﻮر، ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ در ﺑﻮرس
اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان، اﻣﺮی ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ و اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﻟﺬا ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮔﻔﺖ، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ:
آﻳﺎ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﻮرس ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ
ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ وﺟﻮد دارد؟
در اﻳﺮان، در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ ﺳﻬﺎم، روش ﻫﺎ، ﻧﺤﻮه ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاری و… ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ وﻟﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی آن ﻛﻤﺘﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه، ﻟﺬا از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ را از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ
ﻧﻤﻮد.
٢
1ـ2ـ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
1. آﻳﺎ ﻋﻠﺖ اﻳﺠﺎد ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان در اوﻟﻴﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﻬﺎم، ارزش ﮔﺬاری زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ واﻗﻌﻲ1 اﺳﺖ؟
2. آﻳﺎ ﻋﻠﺖ اﻳﺠﺎد ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان در اوﻟﻴﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﻬﺎم، اﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت2 اﺳﺖ؟
1ـ3ـ اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ و ﺿﺮورت آن
اﻫﺪاﻓﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
1. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﻴﻪ ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان (اﻋﻢ از ارزش ﮔﺬاری زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ و اﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت)
2. ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ارزش ﮔﺬاری زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ در ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﻴﻪ ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان
3. ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ اﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت در ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﻴﻪ ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان
1ـ4ـ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ ﺳﻬﺎم، در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان وﺟﻮد دارد.
آﻳﺎ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان، ارزش ﮔﺬاری زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ، ﻳﻜﻲ از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ ﺳﻬﺎم ، وﺟﻮد دارد.
Underpricing ١ Long – Run Underperformance ٢
٢
آﻳﺎ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان، اﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت، ﻳﻜﻲ از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ ﺳﻬﺎم، وﺟﻮد دارد.
1ـ5ـ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
• ﺳﻬﻢ: ﺳﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم و ﻣﻴﺰان ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺐ آن، در ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺖ.
• ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ ﺳﻬﺎم: ﻓﺮاﻳﻨﺪی ﻛﻪ ﻃﻲ آن، ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
• ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ ﺳﻬﺎم: ﻛﺴﺐ ﺑﺎزده ﺑﺎﻻ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﺎزده ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت
• دوره ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت: ﺷﺎﻣﻞ دوره ﻫﺎی ﻳﻚ روز، ﻳﻚ ﻣﺎه، ﺳﻪ ﻣﺎه، ﺷﺶ ﻣﺎه، ﻧﻪ ﻣﺎه و دوازده ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت، ﻃﻲ آن ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ واﻗﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
• دوره ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت: روز اﻧﺠﺎم IPO
1ـ6ـ ﻧﻬﺎد ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزی ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ای ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺻﻞ 44 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد در ﺑﻮرس
اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮادی ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
٣
1ـ7ـ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روش ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ
1ـ7ـ1ـ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی آن
ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ 75 /1/1، ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد ﻧﻤﻮده اﻧﺪه ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ:
• ﺟﺰء ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری و واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ؛
• ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻴﺸﺎن ﺑﻪ 12/29 ﺧﺘﻢ ﮔﺮدد؛
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق، اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری، 103 ﺷﺮﻛﺖ از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار
ﺗﻬﺮان را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
1ـ7ـ2ـ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮی و ﺣﺠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری، ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﻜﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺠﻢ آن ﺷﺎﻣﻞ 103 ﺷﺮﻛﺖ از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ
ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه را اﺣﺮاز ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
1ـ7ـ3ـ اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ، ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ (ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ – اﻋﺘﺒﺎر)
* داده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ از ﻣﺤﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ (ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک) اﻋﻢ از آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ، آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان، اﺳﻨﺎد و اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ، ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
* ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ »ارزش ﮔﺬاری زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ« و
»اﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت« و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ در زﻳﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۴
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ارزش ﮔﺬاری زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
1. اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری (ﻛﻠﻴﻪ اﻳﻦ آﻣﺎر، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.)
o ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﺑﻌﺪ از ﻛﺴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ داراﻳﻲ ﻫﺎ
o وﺟﻪ ﻧﻘﺪ
o ﻧﺴﺒﺖ داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺟﺎری ﺑﻪ ﺑﺪﻫﻲ ﺟﺎری
o ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻞ داراﻳﻲ
o درآﻣﺪ ﻓﺮوش
o ﻛﻞ داراﻳﻲ ﻫﺎ
2. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
oﺗﻌﺪاد ﺧﺮﻳﺪاران ﺳﻬﺎم در اوﻟﻴﻦ روز ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
oﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭘﻴﺶ از ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ (در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺳﻬﺎﻣﺪار ﻋﻤﺪه ﺑﺎ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ %51 ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ،
ﻣﻘﺪار 1 و در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻣﻘﺪار 0 ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.)
oدرﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم در ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺳﻬﺎم ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ (ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم را از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮ- 1000 ارزش اﺳﻤﻲ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ – در دوره ﻫﺎی 1روز، 1ﻣﺎه، 3ﻣﺎه، 6ﻣﺎه، 9ﻣﺎه و 12ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ
ﻧﺴﺒﺖ ﻳﺎد ﺷﺪه را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آورﻳﻢ.)
3. ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزار
oﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎزده روزاﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم (ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 20 روز ﭘﻴﺶ از اوﻟﻴﻦ ﻋﺮﺿﻪ)
4. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎم
oﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر (ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ در اوﻟﻴﻦ روز ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮ – 1000 ارزش
اﺳﻤﻲ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ-)
oﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اوﻟﻴﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
۵
oﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺷﺪه (درﺻﺪ): روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ در روز ﻋﺮﺿﻪ – ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه
– 1
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ در روز ﻋﺮﺿﻪ
oﺻﻨﻌﺖ (ﻣﺠﺎزی)
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
1. ﻛﻴﻔﻴﺖ، رﻳﺴﻚ و ﺷﻬﺮت ﺷﺮﻛﺖ
• ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺷﺮﻛﺖ (ﺳﺎل ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﻮرس)
• ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮد ﻗﺒﻞ از ﻛﺴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ
2. اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ
• ﺧﺎﻟﺺ داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
• ارزش ﺑﺎزار ﺷﺮﻛﺖ (ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻗﻴﻤﺖ روز ﺳﻬﻢ در ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ – ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ – 1000/ ﻃﻲ دوره ﻫﺎی 1روز، 1ﻣﺎه،
3ﻣﺎه، 6ﻣﺎه، 9ﻣﺎه و 12ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ)
3. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ
• ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه (ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم را از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮ- 1000 ارزش اﺳﻤﻲ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ – در دوره ﻫﺎی 1روز،
1ﻣﺎه، 3ﻣﺎه، 6ﻣﺎه، 9ﻣﺎه و 12ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ، ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آورﻳﻢ)
۶
1ـ7ـ4ـ روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاری ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻟﺬا ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ روش ﺑﺮای ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از »رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻫﺎی ﻳﻚ و ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه«
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻓﺮﺿﻴﺎت زﻳﺮ را ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ:
آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ اول:
ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان، دﭼﺎر ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری اﺳﺖ.: H0
ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان، دﭼﺎر ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻧﻴﺴﺖ.: H1
آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ دوم:
ﺑﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎم و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزار ﺑﺎ: H0
ارزش ﮔﺬاری زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎم و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزار ﺑﺎ: H1
ارزش ﮔﺬاری زﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد.
.
آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺳﻮم:
ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ، رﻳﺴﻚ و ﺷﻬﺮت ﺷﺮﻛﺖ، اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎ اﻓﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻗﻴﻤﺖ: H0
در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ، رﻳﺴﻚ و ﺷﻬﺮت ﺷﺮﻛﺖ، اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎ اﻓﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻗﻴﻤﺖ: H1
در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد.
در اداﻣﻪ، ﻓﺼﻞ دوم ﺑﻪ ﻣﺮور ادﺑﻴﺎت ﻧﻈﺮی ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﭘﺮدازد، در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم روش ﺗﺤﻘﻴﻖ اراﺋﻪ ﻣﻲ
ﮔﺮدد، ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ و ﺑﻴﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺧﻼﺻﻪ
ای از ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن آورده ﻣﻲ ﺷﻮد.
٧
ﻓﺼﻞ دوم
ﻣﺮوری ﺑﺮ ادﺑﻴﺎت ﻧﻈﺮی
2ـ1ـ ﻣﻘﺪﻣﻪ
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ از ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ، ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺟﺮا، اﻧﻮاع و ﻋﻠﻞ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی IPO ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﻴﻪ ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﻴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
2ـ2ـ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ 1
ﻫﺮ روزه ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از وام ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻟﺖ، ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﻓﺮاد وام ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
وام ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﺎ وام دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﻤﺎس ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ وام دﻫﻲ و وام ﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ، اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ، اﻳﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ در
ﻛﺎﻧﺎﻟﻴﺰه ﻛﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ و وﺟﻮه ﻣﺎزاد از ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دارای ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺿﺎﻓﻲ ﺑﻮده و ﺗﻮان و ﻗﺪرت و ﻳﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻪ
ﻛﺎرﮔﻴﺮی آن را ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دارای ﻛﺴﺮی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺗﻮان و ﻗﺪرت ﻛﺎﻓﻲ در اﻣﺮ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری دارﻧﺪ، ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزار ﭘﻮل، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﺑﺎزار ﺗﻨﺰﻳﻞ 2، ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار
و ﺑﺎزار ارز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﻘﺶ ﻫﺎی زﻳﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ:
.1 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮای داراﻳﻲ ﻣﺎﻟﻲ : ﻗﻴﻤﺖ داراﻳﻲ ﻣﺎﻟﻲ، از ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی آن داراﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ
ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎرا ﺑﻮدن ﺑﺎزار و رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻮدن آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ در اﻳﻨﺠﺎ ﻛﺎراﻳﻲ و رﻗﺎﺑﺖ،
ﻣﻜﻤﻞ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻂ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﺎراﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﻴﻤﺖ داراﻳﻲ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و
وﺟﻮه و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﮔﺸﺘﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﻘﻼﻧﻲ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
وﺟﻮه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد.
.2 اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت: ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻠﻘﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻴﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران و
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮان در اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﻴﺢ و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ
1ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻴﺪ اﻟﻤﺎﺳﻲ، آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن، ﺟﺰوه درﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا، :1383 ﺻﺺ .69-79
2 Discount Market
٩
ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ، در آن ﺻﻮرت ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻳﺎد ﺷﺪه اﻳﻦ
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران و ﻧﻴﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
2ـ3ـ ﺑﺎزار ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 1
ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺑﺎزار ﭘﻮل و ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد ﻛﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﻜﻤﻞ ﻫﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
2ـ3ـ1ـ ﺑﺎزار ﭘﻮل
ﺑﺎزار ﭘﻮل ﻳﻜﻲ از اﺟﺰاء ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن، ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اوراق ﺑﻬﺎداری ﻛﻪ
در اﻳﻦ ﺑﺎزار ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، دارای ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ، اﻳﻦ ﺑﺎزار از
رﻳﺴﻚ ﻛﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﺑﺎزار، ﭘﺲ اﻧﺪاز ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن وﺟﻮه، ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن وﺟﻮه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻟﺬا اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺻﺮﻓﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و واﺳﻄﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﻟﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﺑﺎزار ﭘﻮل ﻛﻪ ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﻳﻦ آن ﻫﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ اﺳﺖ، ﻋﺒﺎرت از اﻳﻦ ﻛﻪ اﺑﺰارﻫﺎی اﻳﻦ ﺑﺎزار
دارای رﻳﺴﻚ ﻛﻢ، ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺑﺎﻻ، ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮده و اﺑﺰارﻫﺎی
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه آن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ، اوراق ﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺘﻲ، اوراق ﺗﺠﺎری، ﮔﻮاﻫﻲ ﻫﺎی ﺳﭙﺮده، ﮔﻮاﻫﻲ ﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺎﻧﻜﻲ، دﻻر
اروﭘﺎﻳﻲ، ﺑﺎزار ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﻜﻲ، اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﻮﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ و وﺟﻮه ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
1 ﻣﻬﺪی ﺗﻘﻮی، ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﭘﻮﻟﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی، ﺗﻬﺮان، 1382، ﺻﺺ .18-25
١٠
2ـ3ـ2ـ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺎزار ﭘﻮل، ﺑﺎزاری اﺳﺖ ﻛﻪ در آن داد و ﺳﺘﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و اوراق
ﺑﻬﺎدار ﻣﻴﺎن ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﻓﺮاد، ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و دوﻟﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺳﺮرﺳﻴﺪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت در اﻳﻦ ﺑﺎزار ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻮده و ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻳﻚ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﺎراﻣﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺮ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
– اﺟﺎزه اﻧﺘﻘﺎل ﺛﺮوت در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻻﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد.
– ارزش داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای و ﺑﺎزده ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ، اﻧﺤﺮاف ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻳﺮا اﻧﺤﺮاف ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺎزده، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ داراﻳﻲ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﺎﺑﻊ، از ارزش ﻳﻚ ﺑﺎزار ﻛﺎراﻣﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺪ.
ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﻬﺎم و اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻬﻢ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﻴﻦ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ، ﺗﻌﻬﺪات و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺻﺎﺣﺐ آن در ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ.و از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ، ﺑﻪ دو ﻧﻮع
ﺳﻬﺎم ﻋﺎدی و ﻣﻤﺘﺎز ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد؛ ﺳﻬﺎم ﻋﺎدی، ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻬﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ دارﻧﺪﮔﺎن آن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎﻣﺸﺎن از ﺣﻘﻮق و اﻣﺘﻴﺎزات واﺣﺪی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.وﻟﻲ ﺳﻬﺎم ﻣﻤﺘﺎز ﺳﻬﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﻮد آن از ﭘﻴﺶ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺻﺎﺣﺒﺎن آن ﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻮد، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﻋﺎدی در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
2ـ4ـ ﺑﺎزار اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﺸﺎر اﺑﺰار ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺑﺎزار اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
2ـ4ـ1ـ ﺑﺎزار اوﻟﻴﻪ
ﺑﺎزار اوﻟﻴﻪ، ﺑﺎزاری اﺳﺖ ﻛﻪ در آن اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺻﺎدر ﺷﺪه و از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮوش آن، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.ﺑﻪ ﻋﻴﺎرت دﻳﮕﺮ اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﻨﺘﺸﺮه در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻘﻂ در ﺑﺎزار اوﻟﻴﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش ﺑﻮده
و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻌﺪی ﺑﺮ روی اوراق ﻓﻮق در ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺎﻟﻲ در ﺑﺎزار اوﻟﻴﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ
١١
از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری (ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ) ﻛﻪ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن و ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.
2ـ4ـ2ـ ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، ﺑﺎزاری اﺳﺖ ﻛﻪ در آن اوراق ﺑﻬﺎدار ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه، ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﺑﺎزار، ﻧﻘﻄﻪ
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻮده و ﺑﻪ آﻧﺎن اﻣﻴﺪ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻠﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ
ﻧﻘﺪ ﻛﺮدن داراﻳﻲ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. در ﺑﺎزار ﻣﺬﻛﻮر، ﻗﻴﻤﺖ اوراق ﺑﻬﺎدار از ﺗﻼﻗﻲ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻌﻴﻴﻦ
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺎزار ﻣﺠﺰا و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﻜﻤﻞ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی ﺑﺎزار ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺑﻮرس و ﺑﺎزار ﺧﺎرج از ﺑﻮرس
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
2ـ5ـ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺘﺸﻜﻞ و ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺸﻜﻞ
2ـ5ـ1ـ ﺑﺎزار ﻣﺘﺸﻜﻞ (ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ) ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار
ﺑﻮرس ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎزار رﺳﻤﻲ و داﺋﻤﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در آن ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش اﻧﻮاع ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﻳﺎ اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﺤﺖ
ﺿﻮاﺑﻂ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎص ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار، ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﻣﺸﺨﺼﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در آن ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش اوراق ﺑﻬﺎدار
ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮده و ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻘﺮار آن در ﻳﻚ ﻣﻜﺎن
ﻣﺸﺨﺺ، اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
2ـ5ـ2ـ ﺑﺎزار ﻏﻴﺮﻣﺘﺸﻜﻞ (ﺧﺎرج از ﺑﻮرس (1
اﻳﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ ﺑﻮرس اﺻﻠﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اوراق ﺑﻬﺎدار ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﻮرس اﺻﻠﻲ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ، در اﻳﻦ ﺑﺎزار ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﻗﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد.از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﻌﺎل در اﻳﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ، واﺳﻄﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ دﻻل ﻫﺎ
1 Over The Counter
١٢
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش را در ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده و ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﻧﻴﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺷﻜﺎف زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻴﺎن ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ در اﻳﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺬاﻛﺮه و ﭼﺎﻧﻪ زﻧﻲ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻴﺎن ﺧﺮﻳﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﻧﺠﺎم
ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﺑﻮرس اﺻﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ و اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮاج ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.
2ـ6ـ ﻧﻘﺶ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار در ﻛﺸﻮر 1
ﺑﻮرس ﻣﺤﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻣﻴﺎن ﭘﺲ اﻧﺪازﻫﺎی ﻣﺮدم از ﻳﻚ ﻃﺮف و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮف
دﻳﮕﺮ، ﭘﻞ زده و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻲ دﻫﺪ؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺑﻮرس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻣﺎﺳﻨﺞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر، اﻫﺪاﻓﻲ
از ﻗﺒﻴﻞ »ﺣﻔﻆ ﻳﻚ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ اﺟﺮا در آوردن ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻬﺎم داری و اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻤﺮاﻧﻲ، ﻛﻤﻚ
ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺟﺰء و اﻣﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در ﻛﺸﻮر و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن« را
دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ، ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار، ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و اﻗﺘﺼﺎد
ﻛﺸﻮر در ﺑﺮ دارد، ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
o ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ در ﺑﻮرس، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮدم در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی، ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود.
o در زﻣﺎن ﭘﺬﻳﺮش ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺎت ﻋﺎﻟﻲ ﭘﺬﻳﺮش، رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن
از ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻣﺎﻟﻲ، اﻋﺘﺒﺎری و ﺗﺠﺎری ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﺬﻳﺮش ﺳﻬﺎﻣﺸﺎن در
ﺑﻮرس ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻟﺬا ﺧﺮﻳﺪاران ﺳﻬﺎم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎﻓﻲ، ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎم
اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻮرس، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
1 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت و ﮔﺰارﺷﺎت، ﺟﻠﺪ اول، اداره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎی ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان، 1372، ص.43
١٣
o ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻮرس ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻮرس ﺑﺮ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ دارد، از ﺣﺴﺎب ﺳﺎزی ﻫﺎ و ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻘﻮق ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺟﺰء ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﻲ ﺷﻮد.
o ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ در ﺑﻮرس، رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﻬﺮه وری آن ﻫﺎ اﻳﺠﺎد و ﻛﺎراﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
زﻳﺮا ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎی ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ در ﺑﻮرس ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم آن ﻫﺎ دارد و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺒﺎت
ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد.
o ﺑﺎ ﺳﻬﺎﻣﺪار ﺷﺪن ﻛﺎرﮔﺮان در واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ داراﻳﻲ ﻫﺎی واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر و
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات آن ﻫﺎ، ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و اﻳﻦ ﺳﻬﺎم دارای ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻮده و ﻗﻴﻤﺖ واﻗﻌﻲ آن ﻫﺎ در ﺑﻮرس ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻟﺬا ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺟﺰء ﺑﺎ رﻏﺒﺖ زﻳﺎدی ﭘﺲ اﻧﺪازﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻬﺎم اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ ﺑﻮرس و در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺷﺪ و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻲ ﮔﺮدد.
o ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ارزان ﻗﻴﻤﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی
اﺧﺬ وام از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﻧﺎﺷﻲ از آن
ﺑﻪ ﻣﺮدم و از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻮرس، ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ.
o ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس از ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده 143 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ در ﺑﺎزار، ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻬﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﻨﺪ.
o ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺟﺬب و ادﻏﺎم ﻧﻴﺰ، از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
اﺳﺎﺳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻮرس ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ و اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرج از آن ﺑﻪ وﻗﻮع
ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد و ﻛﺎﻣﻼ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻛﺸﻮر اﺗﺨﺎذ ﻣﻲ ﮔﺮدد و وﺳﻌﺖ و داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن دﻗﻴﻘﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ
۴١
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاری ﺳﻬﺎم ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ
ﻗﺮار زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ :1
1. ﻣﻴﺰان ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎزار ﻳﺎ اﺷﺘﻴﺎق ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ روﻧﻖ و رﻛﻮد ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم (در ﺑﺎزار رو ﺑﻪ روﻧﻖ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺧﻮش ﺑﻴﻨﻨﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد).
2. درﺟﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﻮرس؛ ﻫﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
3. ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﻮدآوری ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
4. ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﺧﺮﻳﺪاران ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاری ﺳﻬﺎم (در ﺻﻮرت ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن آن واﺣﺪ، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد.)
5. وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات در ﻣﻮرد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮخ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت
6. ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮر (ﻫﺮﭼﻪ ﺛﺒﺎت ﻛﻤﺘﺮ، رﻳﺴﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ رود در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎم را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮد.)
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﺪم ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاری ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻬﺎم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﺴﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزی ﺷﻮد؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮔﺰاف اﻳﻦ ﺷﻜﺴﺖ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم را ﻛﻤﻲ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ زﻳﺮا زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﺮان ﻓﺮوﺷﻲ ﺳﻬﺎم، ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدﺗﺮ از زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ارزان ﻓﺮوﺷﻲ ﺳﻬﺎم اﺳﺖ.
1 اﻳﺮج ﻗﺪﻳﺮی، ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاری اوﻟﻴﻪ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ،
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد،.1374
۵١
2ـ7ـ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ 1
اﺻﻄﻼح ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ ﻛﻪ رواج آن ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﭘﺮروﻧﻖ 1990 ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدد، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻚ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻃﻮل دوران ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ (ﺟﺎﻧﮕﻮﻳﺴﺖ و
ﻫﻤﻜﺎران 2، .(2000
ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻧﺒﻮده و ﻏﺎﻟﺒﺎً
ﺣﺪاﻗﻞ دارای 3 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ (زارﻋﻲ، (1383؛ ﻟﺬا در اﻳﻦ اﺻﻄﻼح، ﻛﻠﻤﻪ اوﻟﻴﻪ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﻴﺮوﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻮرس، در زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺰﺑﻮر، در ﭘﺮوﺳﻪای از
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد درﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮش در ﺑﻮرس، ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ – ﭼﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻬﺎﻣﺪاران و ﭼﻪ از
ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻘﺮاض-، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ و ﺣﺘﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ وارد ﺑﺎزار ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭘﻴﺶ از IPO
ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻛﻪ اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از اوﻟﻴﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺳﻬﺎم وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻬﺎﻣﺪاران
ﻗﺒﻠﻲ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ IPO، ﻗﺪرت ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮد در اﻣﻮر ﺷﺮﻛﺖ را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد، ﺳﻬﺎم ﻛﻤﺘﺮی
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻧﻴﺰ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺰرگ دﻳﮕﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻴﺎﻳﻨﺪ (ﻋﻠﻮی،ﻛﻴﻦ ﻓﺎم و
ﻣﻲ ﻓﺎم .(3
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ، ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ ﺳﻬﺎم و ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار، دارای ﻣﺨﺎرج و ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎﻳﻲ
ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ، ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار، ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻨﮕﺎه و اراﻳﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﺪه، ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴﻲ و ﺻﺪور ﺳﻬﺎم و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻲ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻛﻴﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ IPO ﺻﺮف ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ،
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻮان ﺑﺎزارﺳﺎزی ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ (دﺳﺘﮕﻴﺮ و
Initial Public Offering (IPO) ١ Ljungqvist et al ٢ 3 Alavi , Kien Pham & My Pham
۶١
ﻋﻠﻴﺨﺎﻧﻲ ﺑﻮاﻧﻲ، .(1385 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﺎرج ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻮد ﭘﺬﻳﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪن ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ، ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻫﺎﺳﺖ – ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ
ﭘﺬﻳﺮه ﻧﻮﻳﺲ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻛﺎر دارد -؛ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻮد ﭘﺬﻳﺮه ﻧﻮﻳﺲ، اوﻟﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﻮد، ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻮع ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺬﻳﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ و ﻧﻮع اوراق ﺑﻬﺎدار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دوﻣﻴﻦ
دﺳﺘﻪ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﻓﺮاﻳﻨﺪ IPO را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺷﺮﻛﺖ، ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدن
اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک آن و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺮ ﻛﺮدن ﻣﺪارک ﺛﺒﺖ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺦ، ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
در ﻣﺪارک ﺛﺒﺖ و ﺗﻌﺪاد اوراق ﻣﻨﺘﺸﺮه ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر اوراق
ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﻴﻦ ﮔﺮوه از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺪن ﺑﻨﮕﺎه، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺷﺪن ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن ﻣﺪت زﻣﺎن آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻛﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﻴﻜﻦ، ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺠﻢ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
(ﺗﻮﻣﺎس ﻟﻴﺎو و روﻧﺎﻟﺪ ﻣﻮی 1، .(2001
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ، ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﻴﻪ ﺳﻬﺎم آن اﺳﺖ ﻛﻪ IPO، ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﭘﻴﺶ از آن، ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬار ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮاوان ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران اوﻟﻴﻪ (ﻗﺒﻞ از ﻋﺮﺿﻪ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺑﻌﺪی در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم، دارای اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﻬﻢﺗﺮی در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻨﮕﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن، ﺑﺮﺧﻲ
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﮔﺮدد. از دﻳﮕﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﻴﻪ ﺳﻬﺎم ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رﻓﺘﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺷﺮاﻳﻂ
ﺑﺎزار در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺮﺿﻪ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﻴﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺤﺪودی اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد، ﺣﻮادﺛﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﻣﺪت رخ
ﻣﻲدﻫﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮروی ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲﮔﺬارد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻛﻪ اﮔﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺮﺿﻪ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزار ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮده و ﻳﺎ
رﻓﺘﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ارزش ﺑﻨﮕﺎه ﻛﻢﺗﺮ از ارزش واﻗﻌﻲ، ﺑﺮآورد و ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد ﺳﻬﺎم را ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺘﻲ
Thomas Liaw , Ronald L.moy , The Irwin guide to stocks , bonds , futures and options: A comprehensive ١ .guide to Wall street′s markets , 2001
١٧
ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﻗﻴﻤﺖ واﻗﻌﻲ آن ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم را ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺑﻴﻨﺪازد (دﺳﺘﮕﻴﺮ و
ﻋﻠﻴﺨﺎﻧﻲ ﺑﻮاﻧﻲ، .(1385
از آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺰﺑﻮر، ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم و ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاری آن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺰﺑﻮر، رﻳﺴﻚ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎم IPO رﻳﺴﻚ ﻫﺎی
زﻳﺮ را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮ دارد:
رﻳﺴﻚ ﺗﺠﺎری: اﻳﻦ رﻳﺴﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻃﺮح ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ . رﻳﺴﻚ ﻣﺎﻟﻲ: اﻳﻦ رﻳﺴﻚ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮان ﺷﺮﻛﺖ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ .
رﻳﺴﻚ ﺑﺎزار: اﻳﻦ رﻳﺴﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺑﻮرﺳﻲ اﺳﺖ (زارﻋﻲ، .(1383
در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻬﺎم، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮد:
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺠﺎری: اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺖ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﭼﻪ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ و ﻛﺎر ﺧﻮد دارﻧﺪ؟ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺪام اﺳﺖ و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﻛﺖ ﭼﻪ ﻧﻈﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺠﺎری دارﻧﺪ؟ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ از ﻛﺠﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد؟ آﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﻛﺖ ﺻﺎدراﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ آﻳﺎ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ارزﺑﺮ اﺳﺖ؟ و… ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮاﻻت، درک ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺠﺎری ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲآورد.
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎﻟﻲ: در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ روﻧﺪ اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ و درآﻣﺪﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ را ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﻛﺖ و رﻗﺒﺎی آن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮد. ﻣﻴﺰان ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و اﺳﺘﻘﺮاض را ﻣﻼﺣﻈﻪ و وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮی ﻣﺎﻟﻲ را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮد .
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎزار ﺳﻬﻢ: در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻤﻲ ﭼﻮن P/E ﺷﺮﻛﺖ، ﺳﻮدآوری و دﻳﮕﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزار ﺳﻬﻢ اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮد؛ اﻳﻦ ﻛﻪ، ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺰﺑﻮر، ﻗﺼﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻬﺎم را دارد؟ ﭼﻪ
١٨
ﻛﺴﺎﻧﻲ و ﭼﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎم را دارﻧﺪ؟ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزار ﺳﻬﻢ، ﭼﻘﺪر ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﻫﻢﻃﺒﻘﻪ
ﻳﺎ ﻫﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﭼﻪ ﻗﻴﻤﺘﻲ دارﻧﺪ و آﻳﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎزار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر، ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻧﻤﻮد (ﻫﻤﺎن).
ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺧﺎﻟﻲ از ﻟﻄﻒ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺳﻬﻢ ﺑﺮدن از ﻋﺮﺿﻪﻫﺎی اوﻟﻴﻪ ﭘﺮ ﺟﺎذﺑﻪ، ﺑﺎﻳﺪ از
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻋﻤﺪه و ﭘﺮﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺲ ﺑﻮد در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت، ﺷﺎﻧﺲ درﻳﺎﻓﺖ ﻋﺮﺿﻪﻫﺎی اوﻟﻴﻪ
و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ، ﺟﺰء اﻓﺮاد درون ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻬﺎم
ﺑﺎﺷﻴﻢ؛ ﻟﺬا اﮔﺮ ﻓﺮدی از ﺧﺎرج ﺷﺮﻛﺖ، ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺮﺿﻪﻫﺎی اوﻟﻴﻪ ﺷﻮد، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﺸﺘﺎق
ﺧﺮﻳﺪ آن ﺳﻬﺎم ﻧﺒﻮده اﻧﺪ – اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﻫﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد (ﺧﺎن زاده).
2ـ8ـ اﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ IPO
ﮔﺮوه ﻫﺎی درﮔﻴﺮ در ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ، ﻣﺸﺎوران ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﭘﺬﻳﺮه ﻧﻮﻳﺴﺎن و
ﻣﺸﺎوران ﺣﻘﻮﻗﻲ آن ﻫﺎ، ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻣﺸﺎوران ﻣﺎﻟﻲ و در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻌﺎل در
زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺖ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ اﺳﺖ؛ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای
ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮد ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ در ﺑﺎزار ﻳﺎﻓﺘﻪ و آن را ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮه ﻧﻮﻳﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺰ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ زﻳﺮا ﭘﺬﻳﺮه ﻧﻮﻳﺲ (ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری)
ﻧﻘﺶ ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺘﻘﺮار اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺮای ﻓﺮوش اوراق ﺑﻬﺎدار، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت،
ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻬﺎم و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد (ﺷﻮارت 1،.(2002 ﻏﺎﻟﺒﺎ، ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﺬﻳﺮه ﻧﻮﻳﺲ اﺻﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؛ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮه ﻧﻮﻳﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر، ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎزارﺳﺎزی
و ﺗﻮزﻳﻊ، ﻣﻴﺰان ﻛﺎرﻣﺰد درﺧﻮاﺳﺘﻲ و ﻣﻴﺰان اﻫﻤﻴﺖ دادن ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد.
Schwert ١
١٩
ﭘﺬﻳﺮه ﻧﻮﻳﺲ ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺨﺘﺼﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ آﻳﺎ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم
آن ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؛ اﮔﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺰﺑﻮر در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻮع ﻋﺮﺿﻪ (ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻓﺮوش ﻳﺎ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﻛﻮﺷﺶ)، داﻣﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ و ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری اﻳﻦ
ﺗﻮاﻓﻘﺎت را ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﻳﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪون در ﻣﻲ آورد؛ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻣﻀﺎی اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ آﻏﺎز دوره ﺳﻜﻮت اﺳﺖ.
ﻧﻘﺶ ﺣﺴﺎﺑﺪاران در ﻓﺮآﻳﻨﺪ IPO ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؛ ﺑﺴﻴﺎری از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﺬﻳﺮش در ﺑﻮرس،
اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، از ﻣﺤﻞ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ آن ﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﻣﺴﺘﻘﻞ
اﺳﺖ.
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺎوران ﺣﻘﻮﻗﻲ و وﻛﻴﻞ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﺳﻬﺎﻣﺪاران، ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﻨﺎد ﺷﺮﻛﺖ، ﻗﺮاردادﻫﺎ و
اﺟﺎره ﻫﺎ، وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ و ﺣﻞ ﻛﺮدن ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ دﻳﮕﺮ ﺗﻴﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ، ﭼﺎپ ﻛﻨﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ و آﮔﻬﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﺬﻳﺮش در ﺑﻮرس اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ، ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر، ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺧﺪﻣﺎت ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ
ﻓﻌﺎل در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی دوران ﺳﻜﻮن ﻏﻠﺒﻪ و از ﻃﺮﻳﻖ
راﻳﺰﻧﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ ﻧﺸﺮﻳﺎت، ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ از ﺷﺮﻛﺖ را ﺑﻪ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد.
آﺧﺮﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﺗﻴﻢ IPO، ﻛﺎرﮔﺰار اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﺳﻬﺎم 1 اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻬﺎم، ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮدن ﻣﻌﺎﻣﻼت،
ارﺳﺎل ﮔﺰارش از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ در ﻣﻮرد ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران را ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه دارد (ﺗﻮﻣﺎس ﻟﻴﺎو و روﻧﺎﻟﺪ ﻣﻮی، .(2001
1 transfer agent
٢٠
2ـ9ـ روش ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ
اوﻟﻴﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ آن ﻫﺎ »ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮی 1، ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺑﻪ روش ﺣﺮاج 2، ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ 3 و روش ﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ« ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮﻛﺪام از
آن ﻫﺎ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ، در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ روش ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ رواج
ﺑﻴﺸﺘﺮی دارد؛ ﻳﻚ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﻣﻜﺎن ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻬﺎم/ﭘﺬﻳﺮه ﻧﻮﻳﺲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻋﺪم ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ اﻓﺮاد ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ، ﻋﺪم ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻔﺎع از
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آﺗﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪار ﺑﻮدن اﻳﻦ روش (ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر
ﭘﺎﻳﻴﻦ روش ﺣﺮاج) اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﻟﻒ- ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ :(fixed price)
در اﻳﻦ روش، اﺑﺘﺪا ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد و ﺳﭙﺲ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاراﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﺎً در ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻳﺎ ﻛﻞ ﺳﻬﺎم
ﺳﻔﺎرش داده ﺷﺪه ﻣﺸﺎرﻛﺖ دارﻧﺪ، ﺳﻔﺎرﺷﺎت را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ب ـ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ روش ﺣﺮاج :(Call Auction)
اﺻﻮﻻً از روش ﻣﺰاﻳﺪه در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺮﺿﻪ اوراق دوﻟﺘﻲ و ﻧﻴﺰ ﺧﺼﻮﺻﻲﺳﺎزیﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺘﻲ ﺳﻬﺎم
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و در ﻋﺮﺿﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت، ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا ﻋﻘﻴﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ در IPO، اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮی ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارد.
ج_ ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮی :(Bookbuilding)
ﻛﻪ در آن ﻛﺎرﮔﺰاران ﻣﺘﻌﻬﺪ ﭘﺬﻳﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺳﻬﺎم ﺟﺪﻳﺪ را اﻧﺠﺎم داده و ﺳﭙﺲ ﺳﻔﺎرﺷﺎت را ﻗﺒﻞ
از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ، از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
د_روش ﺣﺮاج ﻫﻠﻨﺪی :(Dutch Auction)
1 Bookbuilding 2 IPO Auction 3 Fixed Price Offering
٢١
در اﻳﻦ روش روﻧﺪ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻗﻴﻤﺖ، ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﺎﻫﻨﺪه دارد و اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺤﺪوده
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﻣﻨﺘﺸﺮﻛﻨﻨﺪه ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد. روﻳﻪ ﻋﺮﺿﻪ در اﻳﻦ روش ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﻴﻤﺘﻲ
ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬار، ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﻘﺪار
ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻌﺪی ﻣﺠﺪداً ﺑﺎ ﻫﻤﺎن روش ﻣﺰاﻳﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲﺷﻮد. اﻏﻠﺐ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ
ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺎ ﺣﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺔ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻟﺬا اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎی
ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﻮع ﺧﺎﺻﻲ از ﺣﺮاج ﻫﻠﻨﺪی، ﺑﺎ ﻋﻨﻮان روش ﺣﺮاج ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه 1، در ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﻧﺎدا و آﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. در روش ﻣﺬﻛﻮر، ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮﻛﻨﻨﺪه، ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﻫﺎ دارد را ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺪوده ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺧﺎﺻﻲ (ﻛﻪ از درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎﻣﺸﺎن ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ)
اﻋﻼم ﻣﻲﺷﻮد. ﺷﺮﻛﺖ ﮔﻮﮔﻞ در ﺗﺎرﻳﺦ 19 آﮔﻮﺳﺖ ﺳﺎل 2004 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺬﻛﻮر و در ﻣﺤﺪوده ﻗﻴﻤﺘﻲ 85
دﻻر ﺗﺎ 95 دﻻر ﺑﻴﺶ از 14 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ را ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ (ﺧﺪادادی و رﺿﺎﺋﻴﺎن).
2ـ9ـ1ـ روش ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ روش ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮی در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ رواج ﺑﻴﺸﺘﺮی دارد، ﺑﻪ ﻣﺮور ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺠﺎم آن
ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ (ﺟﻌﻔﺮوﻧﺪ آذر، (1386؛ اﮔﺮﭼﻪ اﺻﻮل ﻛﻠﻲ، در ﺗﻤﺎﻣﻲ روش ﻫﺎ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ. اﻳﻦ روش ﻛﻪ
ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن (در دوران ﻣﺎرﮔﺎرت ﺗﺎﭼﺮ) و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﻲﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
(ﺧﺪادادی و رﺿﺎﺋﻴﺎن)، دارای ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ: اﻳﻦ روش ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ از اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺪه و در ﺻﻮرت وﺟﻮد رواﺑﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺎن ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺳﻄﻪ ﻣﻴﺎن
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران) و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار، از ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ (ﺑﻨﻮﻧﺴﺎﻳﺖ و وﻳﻠﻬﻠﻢ 2،(1997؛ در
1 Modified Dutch Auction Benvensite & Wilhelm ٢
٢٢
ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم در IPO از ﻛﺎراﻳﻲ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و از دﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران، ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد (اوﺳﻮﺑﻞ و ﻛﺮاﻧﺘﻮن 1، .(1997
2ـ10ـ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮی
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮی، در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮای ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺪن آﻏﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد، آن ﮔﺎه ﭘﺬﻳﺮه ﻧﻮﻳﺲ
اﺻﻠﻲ 2 ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری اﺳﺖ، ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ را ﺑﺮای ﭘﺮ ﻛﺮدن ﻓﺮم ﻫﺎ، ﻳﻚ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺮای ﺗﺎﻳﻴﺪ
دﻓﺎﺗﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺷﺮﻛﺖ و ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ دﻟﺨﻮاه ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺪن، اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و
ﭘﻴﺶ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﻲ، ﺷﺮﻛﺖ و ﭘﺬﻳﺮه ﻧﻮﻳﺲ (ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری) در ﻣﻮرد ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﻴﻪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
وارد ﻣﺬاﻛﺮه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﻮارد ﻣﺬاﻛﺮه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴﻲ، ﻧﻮع اوراق ﺑﻬﺎداری ﻛﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﺎﻳﺮ
ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻻزم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﻮاع ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻴﺎن ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری، ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ:
(1 ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻓﺮوش :3 اﻳﻦ روش ﻛﻪ در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﺗﻌﻬﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ آن ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﻤﺎم ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ را ﺧﺮﻳﺪاری ﻧﻤﻮده و ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﺳﻬﺎم ﻓﺮوش ﻧﺮﻓﺘﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ را ﻧﻴﺰ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد.
(2 ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎ ﺷﺮط ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﻮﺷﺶ :4 ﺗﻌﻬﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ
ﺳﻌﻲ ﺧﻮد را در ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﻬﺎم ﻓﺮوش ﻧﺮﻓﺘﻪ را ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺘﺸﺎردﻫﻨﺪه ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در ﻗﺒﺎل ﺳﻬﺎم ﻓﺮوش ﻧﺮﻓﺘﻪ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﺪارد؛ از اﻳﻦ روش ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی
ﻛﻮﭼﻚ و ﻛﻢ اﻋﺘﺒﺎرﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد (ﻣﺎﻟﻤﻨﺪﻳﺮ 5، .(2007
Ausubel & Cranton ١ The Lead Underwriter ٢ Firm Commitment ٣ Best Effort ۴ Ulrike Malmendier ۵
٢٣
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺬﻳﺮه ﻧﻮﻳﺲ اﺻﻠﻲ ﺑﺎ اراﺋﻪ آﮔﻬﻲ ﭘﺬﻳﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ اوﻟﻴﻪ و ﻣﺪارک ﺛﺒﺖ ﺑﻪ
1 SEC، ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم را آﻏﺎز ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ؛ ﺳﭙﺲ SEC، ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺮرﺳﻲ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم
دﺳﺘﻮرات ﻻزم را ﺑﺮای اﺻﻼح آن ﺻﺎدر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻚ IPO

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید