مقالات و پایان نامه ها

IJAE-v3n7p69-en-001-1

بوم شناسی کاربردي/ سال سوم / شماره هفتم / تابستان ۱۳۹۳ معرفي فراسنجه هاي اکولوژيکي شاخص در رويشگاههاي چندگونه مرتعي در مراتع کوهستاني پلور، استان مازندران شکوفه شكرالهي۱*، حميد رضا مرادي٢ و قاسمعلي ديانتي تيلكي۱ ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

IJAE-v3n7p83-fa-1

بوم شناسی کاربردي/ سال سوم / شماره هفتم / بهار ۱۳۹۳ تأثير الگوي پراکنش درختان بر برآورد تراکم با روش نمونهبرداري نزديک ترين فرد: مطالعات موردي در درختزارهاي بنه زاگرس و تودههاي شبيهسازي شده سيديوسف ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

IJAE-v3n8p1-en-001-1

بوم شناسی کاربردي/ سال سوم / شماره هشتم / تابستان ۱۳۹۳ رابط هی تنوعزيستی گياهان با عوامل توپوگرافی در جنگ لهای غرب مازندران، (مطالعه موردی: جنگل پژوهشی دانشگاه تربيت مدرس) محسن ذاکری پاشاکلايي، سهراب الوانی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

IJAE-v3n8p1-fa-001-1

بوم شناسی کاربردي/ سال سوم / شماره هشتم / تابستان ۱۳۹۳ رابط هی تنوعزيستی گياهان با عوامل توپوگرافی در جنگ لهای غرب مازندران، (مطالعه موردی: جنگل پژوهشی دانشگاه تربيت مدرس) محسن ذاکری پاشاکلايي، سهراب الوانی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

IJAE-v3n8p1-fa-1

بوم شناسی کاربردي/ سال سوم / شماره هشتم / تابستان ۱۳۹۳ رابط هی تنوعزيستی گياهان با عوامل توپوگرافی در جنگ لهای غرب مازندران، (مطالعه موردی: جنگل پژوهشی دانشگاه تربيت مدرس) محسن ذاکری پاشاکلايي، سهراب الوانی ادامه مطلب…

By 92, ago